GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

MOBİLAL BİLİŞİM İLETİŞİM SEYEHAT PAZARLAMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. LASTODA İLETİŞİM BÖLÜMÜNE YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

A. Veri Sorumlusunun Kimliği 

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında MOBİLAL BİLİŞİM İLETİŞİM SEYEHAT PAZARLAMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. (Bundan böyle kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, ŞİRKET’in www.lastoda.com  isimli (Bundan böyle “Lastoda” olarak anılacaktır) internet sitesinin iletişim bölümüne  (yönelik Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. 

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda ŞİRKET tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır. 

B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde,aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir; 

  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
  • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
  • Talep/Şikayetlerin takibi,
  • KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla.

C.İşlenen Kişisel Verileriniz

Yukarıda bahsi geçen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz e-posta adresinizdir.

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, abonelerinbilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri ŞİRKET’e iletmeleri gerekmektedir.ŞİRKET, hiçbir koşulda sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz. 

D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

İşlenen kişisel verileriniz, verilerin güvenliğinin sağlanması, saklama ve depolama amacıyla; veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak yurtiçinde yerleşik bulut hizmet sağlayıcısı şirketle paylaşılmaktadır. 

E. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

ŞİRKET, iletişim bölümündekiverileri KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik yollarlakanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemektedir. 

Kişisel verileriniz internet sitesindeki iletişim bölümü üzerinden doldurduğunuz form vasıtasıyla otomatik yollarlatoplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun ve görevlendirdiği kişilerin güvenliğinde, saklanmaktadır.

ŞİRKET tarafından toplanan kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninin B bendinde yer alan amaçlarla, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olmasıhukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. 

F. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

Kişisel verileriniz, mesaj gönderim tarihinden itibaren 2 yıl boyunca yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Sürenin bitmesi halindekişisel verileriniz ŞİRKET tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz 

G. Veri Sahibinin Hakları 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre www.lastoda.com Adresindeki “İLGİLİ KİŞİ BİLGİ TALEP FORMU”nu doldurarak, ŞİRKET’inMaslak Mahallesi Bilim Sk. Sun Plaza K:13 SARIYER İSTANBULadresine yazılı olarak veya info@lastoda.com elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.