KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

İLGİLİ KİŞİ BİLGİ TALEBİ 

FORMU

1. GENEL AÇIKLAMALAR 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. 

 

Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Kurumumuza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“KURUM”)tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Kurumumuza yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak iadeli taahhütlü mektupla iletilmesi gerekmektedir. 

 

Elektronik ortamdan yapılacak başvurular sistemimize kayıtlı mail adresiniz üzerinden yapılmalıdır.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalı özelinde bilgiler verilmektedir. 

 

 

Başvuru Yöntemi 

Başvurunun Yapılacağı Adres 

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi 

Başvuruya Eklenecek Diğer Bilgiler 

İadeli Taahhütlü Mektup 

Maslak Mahallesi Bilim Sk. Sun Plaza K:13SARIYER- İSTANBUL

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”yazılacaktır. 

İşbu başvuru formumun 2inci bölümünde ve her bir talep için ise işbu başvuru formunun 4üncü bölümünde belirtilmektedir. 

Mail adresiniz aracılığıyla,

info@lastoda.com

E-posta Konu bölümüne, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

İşbu başvuru formumun 2inci bölümünde ve her bir talep için ise işbu başvuru formunun 4üncü bölümünde belirtilmektedir.

 

Yukarıda belirtilen kanal Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince “yazılı”  ve elektronik başvuru kanalıdır. “KURUM’UN” belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Kurumumuzca duyurulacaktır. 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13üncü maddesinin 2inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız işbu başvuru formundaki seçiminize göre ilgili Kanunun 13üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Kurumumuz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Kurumumuzun işbu başvuru formunda talep ettiği bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda tarafınızla iletişime geçilerek bu bilgi ve belgelerin en kısa sürede Kurumumuza sağlanması talep edilecektir. Bu bilgi ve belgelerin Kurumumuza gereği gibi sağlanana kadar başvuru değerlendirme süresi olan 30 gün duracaktır. Bu durumda Kurumumuzun kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

2. BAŞVURU SAHİBİNİN TANINMASINA VE KENDİSİYLE BAŞVURUSUYLA İLGİLİ İLETİŞİM KURULMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 

Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “başvuru sahibi”ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Kurumumuz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir. 

Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek, başvurunuz sonuçlarının güvenli bir şekilde veri sahibine iletmek amacıyla da talep edilmektedir. 

Adı –Soyadı                                      

 

TC Kimlik Numarası                                   

 

Kurumumuzla Olan İlişkiniz                        

Çalışan        ZiyaretçiDiğer……………………….

 

Adres                                                 

 

Cep Telefonu                                               

 

E-posta Adres                                               

 

Kurumumuzla Olan İlişkiniz Sona Erdi Mi?           

Evet             Hayır

 

 

3. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11 (1))  ve TALEBİNİZİN KONUSUNA GÖRE İSTENEN DİĞER BİLGİLER VE BELGELER

 

Aşağıda Kanun’un 11inci maddesi gereğince veri sorumlusu olan Kurumumuzdan talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Seçtiğiniz haklara göre Kurumumuz içerisinde değerlendirme yapılarak Kanunun 13üncü maddesinin 3üncü fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir.

Kanun’un 11inci maddesinin 1inci fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızın icrası ve bu çerçevede Kurumumuz tarafından Kanunun 13üncü maddesi mucibinde değerlendirme yapılabilmesi için, talebinizin konusuna göre aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri de bizlere sağlamanız gerekmektedir. Yaptığınız her başvuru talebi konusu ne olursa olsun Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.) ile yapılmalıdır. 

Talep No


Talep Konusu 


Seçiminiz 

(İlgili bölümü işaretleyiniz) 

 

 


Ek bilgi

Ek belge

1

Kurumunuzun hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum

Yok

Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)

2

Eğer Kurumunuz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum

Yok

Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)

3

Eğer Kurumunuz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum

Yok

Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)

4

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum

Yok

Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum

Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz(lütfen belirtiniz):

 

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.) 

6

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; (lütfen sadece bir seçim yapın)

 

 

 

 

İlgili sebebi ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz:

 

Seçim yaptığınız ilgili hususu tevsik edici belgeler ve kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.). 

 

 • Silinmesini İstiyorum 

 

 

 

 • Anonim hale getirilmesini istiyorum

 

 

7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum 

Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel veriniz(lütfen belirtiniz):

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh gibi) 

 

8

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de; (lütfen sadece bir seçim yapın)

 

 

 

 

İlgili sebebi ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz: 

 

Seçim yaptığınız ilgili hususu tevsik edici belgeler ve   kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.).. 

 

 • Silinmesini İstiyorum

 

 

 • Anonim hale getirilmesini istiyorum

 

 

9

Kurumunuz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. 

 

Hangi talebiniz veya işlemle ilgili böyle bir husus olduğunu düşündüğünüzü belirtin. 

 

Yandaki kolonda işaretlediğiniz münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla işlemeye konu olan hususla ilgili yapmış olduğunuz talepleri gösteren belgeler ve  kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)..

 

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. 

 

Kanuna aykırılığa konu olan hususu belirtiniz. 

 

Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)...

 

 

4. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 13 (1)- (3)) 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Kurumunuza yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. 

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. 

 

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Kurumunuz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

 

  Cevabın Başvuru Forumunun 2inci bölümde sağlamış olduğum ikametgâh adresime gönderilmesini istiyorum

Cevabın Başvuru Forumunun 2inci bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

MOBİLAL BİLİŞİM İLETİŞİM SEYEHAT PAZARLAMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.LUXURY POTANSİYELMÜŞTERİLERİNE YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

A. Veri Sorumlusunun Kimliği 

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında MOBİLAL BİLİŞİM İLETİŞİM SEYEHAT PAZARLAMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.(Bundan böyle kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, ŞİRKET’inmüşteri hizmetlerinden iletişim kurulan POTANSİYEL MÜŞTERİLERİNE (Bundan böyle kısaca “Potansiyel Müşteri” olarak anılacaktır)yönelik Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. 

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda ŞİRKET tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır. 

B. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerin İşleme Amaçları, Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Aşağıda bahsi geçen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz Ad-Soyad ve Telefonverilerinizdir.

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, oyuncuların bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri ŞİRKET’e iletmeleri gerekmektedir. ŞİRKET, hiçbir koşulda sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz. 

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde,aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir; 

ŞİRKET, Ad-Soyad, ses kaydı ve Telefon verilerini KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik yollarla kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemektedir. 

Kişisel verilerinizden telefon, ses kaydı ve ad-soyad veriniz müşteri hizmetlerimiz vasıtasıyla tarafınızla telefonda görüşülerek ve onayınız alınarak, telefondan otomatik yollarla toplanmaktadır. 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun ve görevlendirdiği kişilerin güvenliğinde, saklanmaktadır.

ŞİRKET tarafından toplanan ve aşağıda detayları yazılı kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlarla, tablodaki hukuki sebeplerle işlenmektedir.

İŞLENEN VERİ

İŞLENME AMACI

HUKUKİ SEBEBİ

TELEFON

 • Ürün/Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Açık Rıza

AD-SOYAD

 • Ürün/Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, 
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Açık Rıza

 

SES KAYDI

 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi
 • Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

C. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

İşlenen kişisel verileriniz, verilerin güvenliğinin sağlanması, saklama ve depolama amacıyla;veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak yurtiçinde yerleşik bulut hizmet sağlayıcılarına, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla yalnızca yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

D. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

Kişisel verileriniz açık rızanız olduğunuz süreceyukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kişisel verileriniz, açık rızanızı almanız akabindeŞİRKET tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz. Telefonla iletişim kurulduğunda kişisel verilerin işlenmesine izniniz olmadığını beyan etmeniz halinde verileriniz imha edilecektir.

E. Veri Sahibinin Hakları 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre www.lastoda.com Adresindeki “İLGİLİ KİŞİ BİLGİ TALEP FORMU”nu doldurarak, ŞİRKET’inMaslak Mahallesi Bilim Sk. Sun Plaza K:13 SARIYER İSTANBULadresine yazılı olarak veya info@lastoda.com elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz. 

 

MOBİLAL BİLİŞİM İLETİŞİM SEYEHAT PAZARLAMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.LUXURYTELEFON MÜŞTERİLERİNE YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

A. Veri Sorumlusunun Kimliği 

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında MOBİLAL BİLİŞİM İLETİŞİM SEYEHAT PAZARLAMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.(Bundan böyle kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, ŞİRKET’inmüşteri hizmetlerinden iletişim kurulan MÜŞTERİLERİNE (Bundan böyle kısaca “Müşteri” olarak anılacaktır)yönelik Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. 

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda ŞİRKET tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır. 

B. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerin İşleme Amaçları, Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Aşağıda bahsi geçen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz Ad-Soyad, TCKN, Ses kayd, Kart numarası, Kart son kullanım tarihi, CVV kodu, Telefon, Adres ve E-posta adresi verilerinizdir.

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, oyuncuların bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri ŞİRKET’e iletmeleri gerekmektedir. ŞİRKET, hiçbir koşulda sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz. 

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde,aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir; 

ŞİRKET, verilerinizi KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik yollarla kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemektedir. 

Kişisel verileriniz, telefonda tarafınızla yapılan görüşmede ürün veya hizmet almak istediğinizde tarafınızdan talep edilerek toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun ve görevlendirdiği kişilerin güvenliğinde, saklanmaktadır.

ŞİRKET tarafından toplanan ve aşağıda detayları yazılı kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlarla, tablodaki hukuki sebeplerle işlenmektedir.

İŞLENEN VERİ

İŞLENME AMACI

HUKUKİ SEBEBİ

AD-SOYAD

 • Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Rezervasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Fatura Kesilmesi,
 • Ödeme İşlemlerinin Yapılması
 • Bir sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 

E-POSTA

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Rezervasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fatura Gönderiminin Yapılması
 • Bir sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi

TELEFON

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Rezervasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin zorunlu olması

SES KAYDI

 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Doğabilecek Uyuşmazlıklarda Delil Olarak Kulanılabilmesi
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati

ADRES

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Rezervasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Üyelik kartının adresinize kargolanması
 • Fatura kesilmesi
 • Bir sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması

TC Kimlik No

 • Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Rezervasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Fatura Kesilmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kart Numarası

 • Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ödeme İşlemlerinin Yapılması
 • Bir sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin zorunlu olması

Kart SKK

 • Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ödeme İşlemlerinin Yapılması
 • Bir sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin zorunlu olması

CVV Kodu

 • Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ödeme İşlemlerinin Yapılması
 • Bir sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin zorunlu olması

Fatura

 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 

C. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

İşlenen kişisel verileriniz, verilerin güvenliğinin sağlanması, saklama ve depolama amacıyla;veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak yurtiçinde yerleşik bulut hizmet sağlayıcılarına ve rezervasyon işlemleri onaylarına ilişkin SMS gönderilmesi amacıyla, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini hukuki sebebine dayalı olarak SMS hizmeti sağlayıcısı firmaya, sözleşmenin ifası için rezervasyon yapılan otellerle, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla yalnızca yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

D. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

Kişisel verileriniz, müşterimiz olduğunuz süreceyukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kişisel verileriniz, müşteri ilişkimizin sona ermesinden itibaren10 YIL boyunca saklanacak, sonrasında ŞİRKET tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz. 

E. Veri Sahibinin Hakları 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre www.lastoda.com Adresindeki “İLGİLİ KİŞİ BİLGİ TALEP FORMU”nu doldurarak, ŞİRKET’inMaslak Mahallesi Bilim Sk. Sun Plaza K:13 SARIYER İSTANBULadresine yazılı olarak veya info@lastoda.com elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.