SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MOBİLAL BİLİŞİM İLETİŞİM SEYEHAT PAZARLAMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.LASTODA MÜŞTERİLERİNE YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

A. Veri Sorumlusunun Kimliği 

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında MOBİLAL BİLİŞİM İLETİŞİM SEYEHAT PAZARLAMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.(Bundan böyle kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, ŞİRKET’inwww.lastoda.comisimli (Bundan böyle “Lastoda” olarak anılacaktır) uygulamasınınMÜŞTERİLERİNE (Bundan böyle kısaca “Müşteri” olarak anılacaktır)yönelik Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. 

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda ŞİRKET tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır. 

B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde,aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir; 

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, 
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Fatura Kesme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi,
 • Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Kimlik Doğrulamasının Yapılmasını Sağlamak,
 • Rezervasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla.

C.İşlenen Kişisel Verileriniz

Yukarıda bahsi geçen amaçlarla toplanan kişisel verilerinizAd-Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Telefon,TCKN, E-posta adresive Fatura verilerinizdir.

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, oyuncularınbilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri ŞİRKET’e iletmeleri gerekmektedir.ŞİRKET, hiçbir koşulda sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz. 

D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

İşlenen kişisel verileriniz, verilerin güvenliğinin sağlanması, saklama ve depolama amacıyla;veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak yurtiçinde yerleşik bulut hizmet sağlayıcılarına ve rezervasyon işlemleri onaylarına ilişkin SMS gönderilmesi amacıyla, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini hukuki sebebine dayalı olarak SMS hizmeti sağlayıcısı firmaya,sözleşmenin ifası için rezervasyon yapılan otellerle, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla yalnızca yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

E. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

ŞİRKET, Ad-Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Telefon, TCKN, E-posta verilerini KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik yollarlakanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemektedir. 

Kişisel verileriniz LASTODA’dan rezervasyon yaparkendoldurduğunuz form vasıtasıylaotomatik yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun ve görevlendirdiği kişilerin güvenliğinde, saklanmaktadır.

ŞİRKET tarafından toplanan ve aşağıda detayları yazılı kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninin B bendinde yer alan amaçlarla, tablodaki hukuki sebeplerle işlenmektedir.

İŞLENEN VERİ

İŞLENME AMACI

HUKUKİ SEBEBİ

AD-SOYAD

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, 
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Fatura Kesme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi,
 • Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Kimlik Doğrulamasının Yapılmasını Sağlamak,
 • Rezervasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

 

 • Bir sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin zorunlu olması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi

TC KİMLİK NO

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, 
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Fatura Kesme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi,
 • Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Kimlik Doğrulamasının Yapılmasını Sağlamak,
 • Rezervasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin zorunlu olması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi

DOĞUM TARİHİ

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, 
 • Kimlik Doğrulamasının Yapılmasını Sağlamak,
 • Rezervasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

E-POSTA

 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, 
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Fatura Kesme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi,
 • Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Rezervasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi

TELEFON

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, 
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Rezervasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

 

 • Bir sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

CİNSİYET

 • Rezervasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

F. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

Kişisel verileriniz, LASTODA’ya üyeliğiniz devam ettiği süreceyukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kişisel verileriniz, LASTODA’dan rezervasyon yapmış olduğunuz tarihten itibaren10 YIL boyunca saklanacak, sonrasında ŞİRKET tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz 

G. Veri Sahibinin Hakları 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre www.lastoda.com Adresindeki “İLGİLİ KİŞİ BİLGİ TALEP FORMU”nu doldurarak, ŞİRKET’inMaslak Mahallesi Bilim Sk. Sun Plaza K:13 SARIYER İSTANBULadresine yazılı olarak veya info@lastoda.com elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.